• Products

บริการประกอบและบรรจุ

บริการประกอบและบรรจุ

Chengda Rubber & Plastic มีสายการประกอบและสายการบรรจุเราสามารถให้บริการประกอบและบรรจุหีบห่อที่ง่ายสำหรับลูกค้าและส่งมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

Assembly and packing service-01
Assembly and packing service-02