• Products

อุปกรณ์วัดและทดสอบ

อุปกรณ์วัดและทดสอบ

บริการวัดและทดสอบ :

เพื่อให้แน่ใจว่าความทนทานและพารามิเตอร์อื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเสมอยางและพลาสติกเฉิงต้ามีอุปกรณ์วัดและทดสอบจำนวนมากเราสามารถวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อสินค้าตัวอย่างแรกออกมาหากขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เราสามารถปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือเทคนิคของกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้ในที่สุด